สิทธิหน้าที่ของคุณ

หน่วยงานให้คำปรึกษา

สิทธิตามกฎหมายของคุณ

 • คุณมีสิทธิตัดสินใจเลือกงานด้วยตัวเอง หมายถึงตัดสินใจเกี่ยวกับตัวเองและร่างกายของคุณ กับการเงิน และการปฎิบัติตัวของคุณเอง สามารถตัดสินใจเลือกตามที่เห็นสมควร การต่อรองเรียกร้องค่าจ้างกับลูกค้า คุณเป็นผู้ตัดสินใจเอง และกำหนดการรับลูกค้าวิธีทำงานบริการฯตามที่ต้องการ

 • ไม่มีใครสามารถบังคับคุณหลอกล่อและชู่บังคับทำร้ายร่างกาย หรือหลอกลวงใช้กลวิธีให้คุณทำงานค้าบริการทางเพศ

 • ไม่ยอมให้ลูกค้าบังคับให้บริการในสิ่งทีคุณไม่ต้องการและเกินขอบเขตของคุณ

 • คุณมีหน้าที่ที่ต้อ ใช้ถุงยางอนามัย(เป็นหน้าที่ตามกฎหมายตามลิงค์ ในเวปไซด์ ข้อมูล หน้าที่การใช้ถุงยางอนามัย)เพี่อที่จะป้องกันสุขภาพอนามัยของคุณด้วย การมีเซ็กซ์(เพศสัมพันธ์)ที่ปลอดภัย ทำงานบริการทางเพศทุกครั้งควรใช้ถุงยางอนามัยเสมอ
  ข้อบังคับการใช้ถุงยางอนามัย

 • คุณมีสิทธิที่จะปฎิเสธหรือยกเลิกการค้าบริการทางเพศเสมอ

 • คุณมีสิทธิเรียกร้องและได้รับค่าจ้างที่ตกลงกันไว้ สามารถที่จะเรียกร้องได้รับค่าจ้างก่อนบริการฯ ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าจ้างคืนหลังจากได้รับการบริการฯตามที่ตกลงกันไว้

เมื่อไม่มีสิทธิพำนักในประเทศเยอรมนี สามารถไปรับคำแนะนำปรึกษาจากหน่วยงานได้หรือไม่

 • ได้ เช่นกับเรา เจ้าหน้าที่จากcara *SHจะช่วยเหลือปรึกษาให้คำแนะนำกับคุณ เราทำงานโดยที่ไม่ต้องแจ้งชื่อจริงและเราจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ ในกรณีที่คุณอาจจะได้รับสิทธิพำนัก ซึ่งจะทำให้คุณได้สิทธิอนุญาตทำงานค้าบริการทางเพศได้

ในกรณีที่มีอายุต่ำกว่า18ปี และทำงานบริการทางเพศสามารถเข้ารับคำแนะนำปรึกษาได้หรือไม่

 • ที่cara *SH .เราบริการให้คำแนะนำโดยไม่จำกัดอายุและ ให้ความช่วยเหลือแก่คุณ ในทุกๆเรื่อง สามารถสอบถามติดต่อกับเราได้เสมอ

 • คุณควรทราบว่า:ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18 ปี ห้ามค้าบริการทางเพศ ผู้ที่หลอกล่อให้คุณค้าบริการทางเพศและลูกค้าที่มาใช้บริการฯจะมีโทษผิดตามกฎหมาย เนี่องคุณมีอายุต่ำกว่า18 ปียัง เป็นผู้เยาว์ตามกฎหมาย จึงไม่มีความผิด

 • กฎหมายคุ้มครองผู้ค้าประเวณีฉบับใหม่ ไม่มีผลบังคับใช้กับเด็กและเยาวชน ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถไปขอแจ้งทำใบอนุญาตค้าบริการทางเพศกับหน่วยงานได้

  ในประเทศเยอรมนี มีสวัสดิการช่วยเหลือสนับสนุนสำหรับเด็กและเยาวชนมากมาย ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพื่มเติมสอบถามได้จากเราcara *SH 

ผู้ประกอบกิจการมีสิทธิตั้งข้อกำหนดไม่ให้ใช้ถุงยางอนามัยในการบริการทางเพศ ได้หรือไม่

 • ตามกฎหมายฉบับใหม่ ไม่ให้คุณค้าบริการทางเพศโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ดังนั้นผู้ประกอบกิจการไม่สามารถตั้งข้อเรียกร้องจากคุณ เพราะเจ้าของกิจการมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งถึงการใช้ถุงยางอนามัย โดยการติดประกาศให้ทราบ ตามกฎหมาย หากเจ้าของกิจการไม่ปฏิบัติตาม อาจจะต้องโดนเสียค่าปรับตามกฏหมายอีกด้วย

จะสังเกตได้อย่างไรเมื่อไม่ต้องการถูกเอารัดเอาเปรียบ

 • การเอารัดเอาเปรียบมีหลายประเภท

 • มีหลายตัวอย่าง ที่พอจะแสดงถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ เช่น: 

 • คุณต้องการออมเงินเก็บเงินเพื่อที่จะส่งไปช่วยครอบครัวของคุณ แต่คู่สมรสของคุณใช้เงินจำนวนนั้นที่คุณทำงานมาได้จนหมด

 • คุณจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องออกไปทำงานเสมอ และ กับลูกค้าทุกๆประเภท

 • ลูกค้าเรียกรัองบังคับขู่ต้องการใช้บริการจากคุณโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ไม่เช่นนั้นจะไม่จ่ายค่าบริการฯ

 • ถ้ามีใครสักคนเสนอจะช่วยคุณหาที่พักหรือช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องภาษีและเรียกร้องค่าตอบแทนการช่วยเหลือเป็นจำนวนเงินสูง

 • เจ้าของกิจการเรียกร้องค่าเช่าห้องราคาสูงเกินปกติ

 • หากมีใครสักคน ตั้งข้อบังคับการตัดสินใจแทนคุณทั้งเรื่องในส่วนตัวและเกี่ยวกับวิธีการหรือขอบเขตการให้บริการทางเพศของคุณนั้น คุณควรจะพูดคุยหรือปรึกษากับใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ หรือ ไปขอรับคำแนะนำปรึกษาที่หน่วยงานบริการช่วยเหลือ เช่นติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จากcara *SHหรือไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เสมอ

คำแนะนำทางวีดีโอ

Ausbeutung in der Prostitution - Hilfe und Infos für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter

แหล่งให้คำปรึกษาใกล้บ้าน

ตำแหน่งที่ตั้ง, รหัสไปรษณีย์
Aktuellen Standort verwenden

cara*SH Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein

Christianstr. 6
24534 Neumünster