ประกันสังคมคืออะไร

 • ประเทศเยอรมนี มีประกันสังคม 5ประเภท:ประกันสุขภาพ ประกันการดูแลระยะยาว ประกันอุบัติเหตุ ประกันการว่างงาน และ ประกันบำนาญ 

ประกันสังคมสำคัญอย่างไร

 • ประกันสังคมจะช่วยคุ้มครองในกรณีเช่น เจ็บป่วย หรือ ได้รับอุบัติเหตุ และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

 • หากในกรณีไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐ ช่วยเหลือคุ้มครองให้คุณได้ดำเนินชีวิตได้ตามปกติตามความจำเป็น การช่วยเหลือคือการคุ้มครองทางสังคม

 • การประกันสังคมเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะสำหรับผู้ทำงานค้าบริการทางเพศ ควรตระหนักไตร่ตรองสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการประกันสังคม เพราะคุณต้องทำงานในสถานที่ต่างๆกัน กับคนแปลกหน้า เป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงสูงจากการเจ็บป่วย หรือมีอุบัติเหตุ ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

คุณมีหน้าที่ในการประกันสังคมหรือไม่

หน้าที่การประกันสังคมของพนักงานลูกจ้างรับเงินเดือน

 • สำหรับพนักงานลูกจ้างรับเงินเดือนในประเทศเยอรมนีจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ การประกันดูแลระยะยาว การประกันบำนาญ และ การประกันการว่างงาน ส่วนการประกันอุบัติเหตุนั้นตามความสมัครใจ

 • ผู้ว่าจ้างของคุณต้องลงทะเบียนประกันสังคม ทั้ง สี่ประเภทให้คุณ

 • ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินประกันสังคมจำนวนหนึ่งในส่วนของผู้ว่าจ้างและรวมจากส่วนของลูกจ้างนำไปให้แก่หน่วยงานประกันต่อไปด้วย อัตราเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับระดับรายได้ ผู้ว่าจ้างพร้อมทั้งลูกจ้างจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน

 • การประกันสุขภาพ(Krankenversicherung):
  ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี มีหน้าที่ต้องมีประกันสุขภาพ
  หากคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี แต่มาจากประเทศสมาชิกในยุโรป ต้องมีประกันสุขภาพในประเทศที่คุณมา หน่วยงานประกันสุขภาพตามกฎหมายจะให้คำแนะนำแก่คุณได้ในหัวข้อนี้ ตามที่อยู่ลิงค์:
  www.patientenberatung.de
  ในนี้จะมีรายละเอียด เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งคุณสามารถติดต่อใช้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ การประกันสุขภาพ ในหลายๆภาษา

 • ประกันการดูแลระยะยาว(Pflegeversicherung):
  ประกันการดูแลระยะยาวนั้นเมื่อทำประกันสุขภาพตามกฎหมายแล้วจะได้รับความคุ้มครองจากประกันการดูแลระยะยาวตามกฎหมายโดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องจ่ายค่าประกันเพิ่มอีกต่างหาก

 • ประกันการว่างงาน(Arbeitslosenversicherung):
  จุดประสงค์ของประกันการว่างงานเพื่อที่คุณจะมีรายได้ ในกรณีที่ตกงานหรือไม่มีงานทำ

 • ประกันบำนาญ(Rentenversicherung):
  เมื่อคุณอยู่ในช่วงเกษียณอายุ ตามกฎหมายการประกันบำนาญ จะจ่ายเงินบำนาญแก่ผู้ประกัน และยังช่วยเหลือทางการเงินก่อนถึงอายุเกษียณ เมื่อผู้นั้นไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป

  หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันบำนาญ ได้ที่ der Deutschen Rentenversicherung Infos. 

  สามารถติดต่อศุนย์บริการทางโทรศัพท์ได้ที่0800 1000 4800.

  เกี่ยวกับหัวข้อนี้ในภาษาเยอรมันแบบง่าย ได้ที่:
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/LeichteSprache/Navigation/04_ueber_uns/ueber_uns_node.html

  ในภาษาอื่นๆ
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/01_kontakt_und_beratung/03_fremdsprachiges_angebot/fremdsprachiges_angebot_node.html

  ศุนย์ให้คำปรึกษาแนะนำของ ประกันบำนาญของประเทศเยอรมนี ได้ที่:ลิงค์
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/01_kontakt_und_beratung/02_beratung/01_beratung_vor_ort/01_servicezentren_beratungsstellen_node.html

  ใส่รหัสเลขที่ไปรษณีย์ของคุณ เพื่อให้แสดงว่าศุนย์ให้คำปรึกษาแนะนำใกล้ๆคุณอยู่ที่ไหน

 • ประกันอุบัติเหตุ:

  ผู้เป็นลูกจ้างไม่มีหน้าที่ในการประกันอุบัติเหตุ ประกันอุบัติเหตุจะช่วยคุ้มครองเมื่อคุณได้รับอุบัติเหตุ ไม่สามารถทำงานได้ในระยะเวลานาน ประกันอุบัติเหตุ มีประเภทส่วนตัว และ แบบตามกฎหมายกำหนด 

  หากคุณมีคำถาม ประกันอุบัติเหตุประเภทไหนเหมาะสมกับคุณ ต้องตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งสามารถรับคำปรึกษาได้เช่น ที่ สำนักงานช่วยเหลื่อผู้บริโภค(beider Verbraucherzentrale)ลิงค์:
  https://www.verbraucherzentrale.sh/beratung-sh
  คำปรึกษาแนะนำ ต้องเสียบริการ

หน้าที่การประกันสังคมของผู้ทำงานค้าบริการแบบอิสระ

 • สำหรับผู้ทำงานค้าบริการแบบอิสระนั้นหน้าที่การประกันสังคมบางประเภทเป็นข้อกำหนดบังคับ ในบางประเภทด้วยความสมัครใจ

 • คุณมีหน้าที่ ต้องทำใบประกันสุขภาพ และ การประกันการดูแลระยะยาว

 • ประกันบำนาญ ประกันอุบัติเหตุ และประกันการว่างงาน สามารถเลือกได้ตามความสมัครใจ

 • ผู้ทำงานแบบอิสระ ต้องจ่ายเบี้ยประกันด้วยตัวเองทั้งหมด

 • การประกันสุขภาพ:
  ผู้อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนีทุกคนจำเป็นต้องมีการประกันสุขภาพ รวมถึงผู้ที่ทำงานแบบอิสระ สามารถที่จะเข้าเป็นสมาชิกประกันสุขภาพเอกชนส่วนบุคคล(PKV)หรือกรณียกเว้นเข้าเป็นสมาชิกการประกันสุขภาพตามกฎหมาย(GKV)ตามลิงค์
  www.patientenberatung.de
  สามารถเลือกเบอร์โทรศัทพ์ โทรสอบถามเกี่ยวกับ เรื่องการประกันสุขภาพ ได้หลายๆภาษา 

 • การประกันการดูแลระยะยาว
  ผู้ทำงานแบบอิสระต้องมีการประกันการดูและระยะยาว ซึ่งเมื่อคุณทำประกันสุขภาพตามกฎหมายแล้วจะได้รับความคุ้มครองจากประกันการดูแลระยะยาวด้วย จึงไม่จำเป็นต้องทำอีกต่างหาก

 • การประกันอุบัติเหตุ
  การประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ทำงานอิสระไม่มีข้อบังคับ การประกันอุบัติเหตุนี้จะคุ้มครองเมื่อไม่สามารถทำงานได้ในระยะยาวนานหลังจากเกิดอุบัติเหตุ การประกันอุบัติเหตุมีสองประเภท ของเอกชน และแบบตามกฎหมายบังคับ ซึ่งควรจะทำความเข้าใจให้กระจ่างในเรื่องนี้ สามารถเข้ารับคำปรึกษาแนะนำได้ที่ ศุนย์ช่วยเหลื่อผู้บริโภค(bei der Verbraucherzentrale)
  https://www.verbraucherzentrale.sh/beratung-sh
  มีค่าบริการ การรับคำปรึกษาแนะนำ 

 • การประกันการว่างงาน
  การประกันการว่างงานสำหรับผู้ทำงานแบบอิสระไม่มีข้อบังคับ หน้าที่ของการประกันการว่างงาน คือการคุ้มครองในยามที่ไม่ได้ทำงาน บริษัทประกันการว่างงานจะช่วยเหลือให้ยังมีรายได้ในขณะที่ว่างงาน

  ผู้ทำงานแบบอิสระสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ตามความสมัครใจ หากในระยะเวลาสองปี

  ก่อนเริ่มทำงานแบบอิสระ เคยทำงานเป็นลูกจ้างรับเงินเดือน และจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพมาก่อนเป็นระยะเวลา อย่างน้อยหนึ่งปี การทำงานนั้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องหรือขาดช่วงก็ได้ แต่ต้องรวมระยะเวลาทำงานครบหนึ่งปี

  คุณสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกประกันการว่างงานได้ตามความสมัครใจ ถึงแม้ว่าจะเคยรับเงินตกงานมาก่อนเริ่มการทำงานแบบอิสระก็ตาม

 • การประกันบำนาญ

  สำหรับอาชีพค้าบริการทางเพศ ไม่มีข้อบังคับหน้าที่ที่ต้องมีประกันบำบาญ แต่สามารถทำประกันบำนาญได้ตามความสมัครใจ การประกันบำนาญเป็นสิ่งสำคัญสำหรับช่วงเกษียณอายุ ตามกฎหมายจะจ่ายเงินบำนาญแก่ผู้ประกันเมื่อไม่สามารถทำงานได้อีก(ปลดเกษียณ)แต่ยังมีรายได้ประจำต่อไป

  หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันบำนาญ ได้ที่ der Deutschen Rentenversicherung Infos. 

  สามารถติดต่อศุนย์บริการทางโทรศัพท์ได้ที่0800 1000 4800.

  เกี่ยวกับหัวข้อนี้ในภาษาเยอรมันแบบง่าย ได้ที่:
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/LeichteSprache/Navigation/04_ueber_uns/ueber_uns_node.htm

  ในภาษาอื่นๆ
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/01_kontakt_und_beratung/03_fremdsprachiges_angebot/fremdsprachiges_angebot_node.html

  ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำที่ 
  https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Navigation/5_Services/01_kontakt_und_beratung/02_beratung/01_beratung_vor_ort/01_servicezentren_beratungsstellen_node.html

  ใส่รหัสเลขที่ไปรษณีย์ของคุณ เพื่อให้แสดงว่าศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำใกล้ๆคุณอยู่ที่ไหน

ประกันสังคม!?ไม่เข้าใจ!

 • เราเข้าใจคุณ....ติดต่อสอบถามเราเจ้าหน้าที่จากcara *SH เราช่วยคุณหาคำตอบได้...

แหล่งให้คำปรึกษาใกล้บ้าน

ตำแหน่งที่ตั้ง, รหัสไปรษณีย์
Aktuellen Standort verwenden

cara*SH Fachberatungsstelle für Prostituierte in Schleswig-Holstein

Christianstr. 6
24534 Neumünster